TAVERNA
44822
beyaz şarap
white wine
165 cc.
h:107 mm
44812
kırmızı şarap
red wine
225 cc.
h:111 mm
44842
su
water
255 cc.
h:134 mm
44912
kokteyl
cocktail
295 cc.
155 mm
 

Ana Sayfa