VALSE
42948
rakı-limonata
cocktail
190 cc.
42949
bira
beer
420 cc.
42943
viski
whisky
232 cc.
42942
meşrubat
long drink
309 cc.
42945
viski
whisky
307 cc.

Ana Sayfa